Portfoliotraining

Portfoliosystematiek als instrument voor duurzame inzetbaarheid
1. Ondersteuning bij beleidsontwikkeling en -implementatie
2. Uitvoeren portfoliotrainingen als instrument voor duurzame inzetbaarheid
3. Uitvoeren train-de-trainer module tbv overdracht en kwaliteitsborging
4. Advisering en begeleiding van EVC-procedures

Over de portfoliosystematiek:
De portfoliosystematiek richt zich op de blijvende ontwikkeling van medewerkers. Het doel van de portfoliosystematiek is dat medewerkers hun loopbaan in eigen hand nemen. Zelfinzicht, zelfreflectieen zelfsturing (zelfmanagement) zijn hierbij centrale begrippen. Het gaat erom dat medewerkers zich ervan bewust worden dat ze zelf de regie over hun eigen loopbaan kunnen nemen en dat ze zelf in
beweging komen. Anders dan bij de meeste traditionele loopbaaninstrument gaat het daarbij niet om een eenmalig traject, waarin een medewerker helder krijgt cq. wordt aangereikt welke volgende loopbaanstap hij kan gaan zetten, maar gaat het om een blijvend effect van zelfwerkzaamheid en zelfregie, waarin medewerkers via zelfreflectie en actieve oriëntatie op hun omgeving hun loopbaan permanent blijven onderhouden. Preventief in plaats van curatief dus. De portfoliosystematiek draagt duurzaam bij aan het vergroten van de inzetbaarheid en is dus met name een tool voor organisaties die aan de slag willen om de duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers te vergroten. De basis voor de portfoliosystematiek is het werken met competenties. In het toepassen van de portfoliosystematiek leert een medewerker zijn eigen competenties:
1. te herkennen (herkennen van ervaring, competenties in beeld)
2. te bewijzen (leren om bewijzen te verzamelen en te presenteren)
3. richting te geven (werken aan een persoonlijk ontwikkelplan)
4. te verzilveren (als extra optie, via een EVC-procedure)


In de portfoliotraining gaan medewerkers op basis van hun eigen ervaringen aan de slag met deze zaken en leren ze hoe ze een portfolio kunnen opbouwen en gedurende hun loopbaan steeds kunnen bijhouden. Een portfolio is een persoonlijke (soms digitale) map waarin een persoon beschrijft wat hij
kan, waaruit dit blijkt en hoe hij zichzelf verder wil ontwikkelen. Het is een overzicht van kwaliteiten en vaardigheden. Een portfolio is eigendom van de persoon, deze bepaalt zelf wanneer hij welke informatie uit zijn portfolio met anderen deelt. In een portfolio staan de ervaringen van de persoon in zijn leven (werk, school en vrijetijd) beschreven inclusief competentiebewijzen (zowel formele bewijzen zoals diploma's en getuigschriften als informele bewijzen, zoals resultaten, rapporten, verklaringen van mensen uit zijn omgeving etc.).

Het werken met een portfolio draagt bij aan:
1. het vergroten van zelfinzicht
- eigen competenties in kaart brengen, vastleggen en bewijzen ervoor verzamelen
- zelfreflectie/zelfinzicht: balans van verworven en te ontwikkelen kwaliteiten
2. het bieden van aanknopingspunten voor derden
- met onderbouwing laten zien wie je bent, wat je ambieert, wat je weet en wat je kan
- bij functiewisseling, sollicitatie, toelatingsprocedures en vrijstellingen beoordeling van competenties mogelijk
3. het leggen van de basis voor een persoonlijk ontwikkelplan
- op basis van de vergelijking tussen verworven en te verwerven competenties
4. het dienen als leidraad voor loopbaanoriëntatie
- zicht op competenties, ontwikkelpunten, passies, drijfveren, capaciteiten